top of page

Jelenleg lejárt.

Duci Optika Facebook nyereményjáték
részvételi- és játékszabályzata

 

1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Duci Optika (Borovszky és Tsa. Bt., 1062 Budapest, Aradi u. 40.).

 

2. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

 

3. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán

(https://www.facebook.com/ducioptika) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2023. május 26-tól 2023. június 10., 23:59 óráig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Duci Optika Facebook oldalán:

- a Játék lebonyolítására feltöltött poszt alá kommentelik a „osztva”, „megosztva” szót,

- továbbá likeolják és "nyilvános" állapotban megosztják a bejegyzést.

- továbbá megjelölik egy ismerősüket a megosztásukban.

3.4. A nyeremény kihirdetésére 2023. Június 11.-én kerül sor. A feltételeknek eleget tett játékosok között egy generátorral történik a sorsolás. A játék érvénytelen és a sorsolás elmarad amennyiben nem gyűlik össze minimum 30 ember aki a feltételeknek eleget tett. A nyertest a Szervező a Duci Optika Facebook oldalán keresztül, a Játék lebonyolítására feltöltött poszt kommentszekciójában értesíti. A nyertes a nyereményt a cég telephelyén, az Optika boltban válaszhatja ki.

3.5. Minden válaszadó csak 1db hozzászólással (kommenttel) vesz részt a sorsolásban.

 

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2023. május 26. (A poszt megjelenése)

A Játék zárónapja: 2023. Június 10. 23:59.

 

5. Sorsolás

A nyeremény kihirdetésének időpontja: 2023. Június 11.

 

6. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: 

1 db Márkás Optikai keret

(Liu Jo, DKNY, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Ted Baker)

Listaár: 62.065.- 130.200.- Ft között

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Duci Optika Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

6.5. A győztesnek az eredmény kihirdetésétől számítva 72 órája van, hogy reagáljon a nyereményről szóló kommentre, és privát üzenetben jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, a Szervező jogosult megtartani a nyereményt. Ha a nyertes kihirdetése után és a nyeremények benyújtása előtt a nyertes megsérti a versenyszabályokat, nem jogosult a nyeremény átvételére.

7. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

8. Személyes Adatok kezelése

A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Duci Optika, mint nyereményjáték Szervezője a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a nyereményjáték végéig felhasználja és tárolja. A személyes adatok megismerésére az adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Tájékoztatási kötelezettség az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikke szerint:
 

8.1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:
Duci Optika, Borovszky és Tsa Bt., 1062 Budapest, Aradi u. 40., cégjegyzékszám: 01 06 117797; Telefon: +36 (70) 388 9244; obuda.ducioptika@gmail.com

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. 

 

8.2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Az adatvédelmi tisztviselő a következő címen érhető el: borovszkydavid@gmail.com

 

8.3. Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

8.4 Az adatkezelés célja:
Nyereményjáték, az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

 

8.5. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.4. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni. A nyereményjáték lebonyolítását követően az adatok törlésre kerülnek.

8.6. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (obuda.ducioptika@gmail.com) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Duci optika, 1035 Budapest, Vörösvári út 35.). 


8.7. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Az adatkezelő, valamint a kisorsolt termék gyártója/szállítója adatfeldolgozóként.

8.8. Kezelt személyes adatok köre:

- vezeték és keresztnév

- e-mail cím

- facebook felhasználói fiók

8.9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.10. Tájékoztatás az érintett jogairól:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog).
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére.
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk). Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.
Az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 

8.11. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz,

- akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán.

- Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

- A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

 

9. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

9.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

10. Záró rendelkezések

10.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

bottom of page